• تماس با ما
  • ۰۲۱-۸۶۰۳۷۸۸۵
۰
سبد خرید من ۰ تومان

هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

بررسی  ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P دی ﻟﯿﻨﮏ ﺳــﻮﺋیچ شبکه ﯾﮑﻰ از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ، انواع دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴــﺘﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻠﻰ اﺳﺖ . شرکت های ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺣﻮزه ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دى- ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮑﻰ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E روانه بازار کرده که مجهز به 6 درﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳــﺖ . 4 عدد از اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﺎ ﺑــﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘــﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎورى PoE و 2 درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘــﺎل 10/100 مگابیت بر ﺛﺎﻧﯿﻪ آپ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻞ اﻧﺮژى ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺳــﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى PoEو همچنین اﮐﺴــﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳــﯿﻢ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﺷــﺒﮑﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎطی IEEE 802.3at و IEEE 802.3 af/at پشتیبانی ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ . درﮔﺎه ﻫــﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ PoE این ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻰ 60 وات ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ IEEE 802.3af را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﻨﺎورى PoE به وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدى ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﻰ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ اﺿﺎﻓﻰ ﻧﺪارد . ویژگی های ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑه 4 درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ Fast Ethernet ، دو درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿتی uplink ، دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮان 60 واﺗﻰ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى PoE ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸــﮑﻞ از دﺳت رﻓﺘﻦ داده ﻫﺎ، قابلیت پشتبانی تا حداکثر 250 متر ، پشتیبانی از پروتکل های IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet و IEEE 802.3u 100BASE-TX و Fast Ethernet و IEEE 802.3af و ،IEEE 802.3at نصب ساده، ظرفیت ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ 1.2 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد اشاره کرد. ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E در ابعاد 125×75×27 میلی متر طراحی شده است. سوییچ قدرتمند دﯾﮕﺮى ﮐﻪ دى ﻟﯿﻨﮏ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده DES-F1010P-E نام دارد. ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ به 10 درگاه ارتباطی است. 8 عدد از این درگاه ها با نرخ انتقال 10/100 مگابیت ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ فناورری PoE هستند ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى PoEهمچون اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ، دورﺑﯿﻦ ﻫﺎى آى ﭘﻰ و ﺗﻠﻔن های ﺗﺤﺖ ﺷــﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ . این سوییچ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻰ ﺻﺪا ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ اﺳــﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻫﺸﺖ ﻋﺪد از درﮔﺎه ﻫﺎى 10/100BASE-T اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى IEEE 802.3af و IEEE802.3atپشتیبانی می کند، دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮان 30 وات ﺑﻪ ازاى ﻫــﺮ درﮔﺎه PoE را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 250 ﻣﺘﺮ را ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ . در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان PoE اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮ با 96 وات است. .ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫای ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد PoE را ﺑﺪون ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﻰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق به ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و از دردﺳﺮﻫﺎى ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ .ﯾﮑﻰ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. اتصالات ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ وﯾﮋﮔــﻰ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻــﻮرت Plug-and-play و ﻋﺪم ﻧﯿــﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﺪون ﻣﺸــﮑﻞ از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ crossover خودکار MDI/MDI-X روى ﺗﻤﺎﻣﻰ درﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ کابل های crossover را ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﯾﺎ ﻫﺎب ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳــﺖ . وﯾﮋﮔﻰ Auto-Negotiation روى ﻫﺮ درﮔﺎه، ﺳــﺮﻋﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ درﮔﺎه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳــﺎزﮔﺎرى و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E مجهز به نشــﺎﻧﻪ ﮔﺮﻫﺎى LED اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﮔﺮﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳــﺖ و از راﻫﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎل و درﯾﺎﻓﺖ Adopt Store-and-forward . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .

وزن

500gr

شرکت سازنده

دی لینک

نوع سوییچ

غیر مدیریتی

تعداد پورت

6 پورت

نوع پورت

4 پورت 5 پورت اترنت poe ،

پورت poe

دارد

تعداد پورت poe

4

توان خروجی poe

60w

پورت sfp

ندارد

فن

ندارد

temperature

0-40C

وضعیت قرار گیری در رک

ومیزی – دسکتاپ

حجم جدول مک آدرس

1K

ظرفیت سوییچ

1 Gbps

نرخ تبادل داده

148.8 kpps/port

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوئیچ 6 پورت اترنت غیرمدیرتی 4 پورت PoE دی لینک DES-F1006P”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 6 =

#